Patronat Municipal d'Esports
23/03/2018
Castellano | A A A
Inici | Contacte
Esportssab

Anunci convocatòria de subvencions any 2017

 ANUNCI de convocatòria de subvencions projectes destinats a activitats esportives per a l'exercici 2017

BDNS (Identif.): 347348.
"De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) y 20.8.a de La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complert del qual es pot consultar en la Base de Dades
Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.go.es/bdnstrans/index).
 
 

Primer. Beneficiaris.

 

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquestes bases:
Col·lectius constituïts per a la realització d'activitats de reconeguda projecció local amb seu social i que actuïn en el
terme de Sant Andreu de la Barca, com per exemple les entitats següents:
1.1.- Les entitats esportives sense finalitat de lucre.
1.2.- Les associacions municipals de pares i mares d'alumnes (AMPA).
1.3.- Les associacions de veïns i veïnes.
1.4.- Les associacions socioculturals.
2. Les persones físiques i jurídiques acollides a la legislació vigent en matèria d'associacions que promoguin activitats
previstes en aquestes bases i actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca.
 
 

Segon. Objecte.

 

Poden ser subvencionables els projectes en els àmbits temàtics següents:
PROGRAMA DE COMPETICIÓ FEDERADA.
PROGRAMA D'INICIACIÓ I PROMOCIÓ ESPORTIVA.
PROGRAMES D'ACTIVITATS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ TÈCNICS.
PROGRAMA PER A LA CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS DE LES ENTITATS.
PROGRAMA DE FINANÇAMENT D'UNA PART DE LES DESPESES RELACIONADES AMB LA ADAPTACIÓ
COMPTABLE DE LES ENTITATS, A LA REFORMA FISCAL.
 
Tercer. Bases Reguladores.
Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats esportives per l'any 2017 es van aprovar
pel Ple de l'Ajuntament en data 26 de gener de 2017 i van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en data 13 de febrer de 2017.
 


 

 

Quart. Quantia.

 

Els crèdits pressupostaris als que s'imputa la subvenció són els següents 75-341-480.
La quantia total màxima de les subvencions convocades és 110.000,00 EUR.
 
 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

 

Les sol·licituds es presentaran per escrit al Registre General de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de
l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 


 

 

Sisè. Altres dades.

 

La resta d'informació relativa a aquesta convocatòria s'estableix a les Bases específiques reguladores de les
subvencions destinades a activitats esportives per l'any 2017.
 
Sant Andreu de la Barca, 19 de maig de 2017
L'alcalde M. Enric Llorca i Ibáñez
 
 
 Versió per a imprimirImprimir