Patronat Municipal d'Esports
29/04/2017
Castellano | A A A
Inici | Contacte
Esportssab

Anunci convocatòria de subvencions any 2016

 ANUNCI de convocatòria de subvencions destinades a projectes en l'àmbit de l'esport per a l'exercici 2016 BDNS (Identif.): 308221. Publicat  BOPB en data 13 de juny de 2016

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) i 20.8.a de La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complert del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.go.es/bdnstrans/index).

Primer. Beneficiaris.

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquestes bases: Col·lectius constituïts per a la realització d'activitats de reconeguda projecció local amb seu social i que actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca, com per exemple les entitats següents:

1.1.- Les entitats esportives sense finalitat de lucre.

1.2.- Les associacions municipals de pares i mares d'alumnes (AMPA).

1.3.- Les associacions de veïns i veïnes.

1.4.- Les associacions socioculturals.

2. Les persones físiques i jurídiques acollides a la legislació vigent en matèria d'associacions que promoguin activitats previstes en aquestes bases i actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca.

Segon. Objecte.

Poden ser subvencionables els projectes en els àmbits temàtics següents:

PROGRAMA DE COMPETICIÓ FEDERADA.

PROGRAMA D'INICIACIÓ I PROMOCIÓ ESPORTIVA.

PROGRAMES D'ACTIVITATS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ TÈCNICS.

PROGRAMA PER A LA CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS DE LES ENTITATS.

PROGRAMA DE FINANÇAMENT D'UNA PART DE LES DESPESES RELACIONADES AMB LA ADAPTACIÓ COMPTABLE DE LES ENTITATS, A LA REFORMA FISCAL.

Tercer. Bases Reguladores.

Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats esportives per l'any 2016 es van aprovar pel Ple de l'Ajuntament en data 31 de març de 2016 i van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 15 d'abril de 2016.

Quart. Quantia.

Els crèdits pressupostaris als que s'imputa la subvenció són els següents 75-34100-480. La quantia total màxima de les subvencions convocades és 116.000,00 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es presentaran per escrit al Registre General de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Amb un mes d'antelació per a actes i activitats puntuals. Data màxima per presentar sol·licituds per a aquests actes: 15 de novembre. 

L'acte de convocatòria podrà modificar el termini de presentació de sol·licituds.

Sisè. Altres dades.

La resta d'informació relativa a aquesta convocatòria s'estableix a les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a activitats esportives per l'any 2016.

 

Sant Andreu de la Barca, 3 de juny de 2016

L'alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez

 

 Versió per a imprimirImprimir