Patronat Municipal d'Esports
19/04/2018
Castellano | A A A
Inici | Contacte
Esportssab

Anunci convocatòria de subvencions any 2018

 

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ACTIVITATS I INCIATIVES ESPORTIVES 2018

BDNS(IDENTIFICACIÓ: 393255)

PUBLICADA BOPB en data 13/04/2018

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) y 20.8.a de La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complert del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.go.es/bdnstrans/index)

Primer. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d'aquestes bases:

1. Col·lectius constituïts per a la realització d'activitats de reconeguda projecció local amb seu social i que actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca, com per exemple les entitats següents:

1.1.- Les entitats esportives sense finalitat de lucre.
1.2.- Les associacions municipals de pares i mares d'alumnes (AMPA).
1.3.- Les associacions de veïns i veïnes.
1.4.- Les associacions socioculturals.

2. Les persones físiques i jurídiques acollides a la legislació vigent en matèria d'associacions que promoguin activitats previstes en aquestes bases i actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca.

Segon. Objecte

Poden ser subvencionables els projectes en els àmbits temàtics següents:

1. PROGRAMA DE COMPETICIÓ FEDERADA.
2. PROGRAMA D'INICIACIÓ I PROMOCIÓ ESPORTIVA.
3. PROGRAMES D'ACTIVITATS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ TÈCNICS.
4. PROGRAMA PER A LA CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS ESPORTIUS DE LES ENTITATS.
5. PROGRAMA DE FINANÇAMENT D'UNA PART DE LES DESPESES RELACIONADES AMB L'ADAPTACIÓ COMPTABLE DE LES ENTITATS, A LA REFORMA FISCAL.

Tercer. Bases Reguladores

Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a iniciatives per a activitats esportives per a l'any 2018 es van aprovar pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de gener de 2018 i van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 8 de febrer de 2018.

 
Quart. Quantia

Els crèdits pressupostaris als que s'imputa la subvenció són els següents 75-341-480.

La quantia total màxima de les subvencions convocades és 110.000,00 ?.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran per escrit al Registre General de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOPB.

Sisè. Altres dades.

La resta d'informació relativa a aquesta convocatòria s'estableix a les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a iniciatives per a activitats esportives per a l'any 2018.

 


L'alcalde
M. Enric Llorca i Ibáñez

 

 

 

 

 

 

 Versió per a imprimirImprimir