Patronat Municipal d'Esports
08/03/2021
Castellano | A A A
Inici | Contacte
Esportssab

Reglament de règim intern de les instal·lacions esportives municipals

1.1- CONDICIONS GENERALS

 Amb caràcter general, tots els abonats a les instal·lacions esportives es regeixen per les normes de règim intern de les Instal·lacions Esportives Municipals.
 
Els preus són regulats pels preus públics aprovats a l'Ordenança fiscal aprovada pel Consell d'Administració de l'Ajuntament. El seu període de vigència es manté fins que es modifiquin o deroguin expressament.
 
1.2.- DRETS DELS ABONATS
 
Tots els abonats tenen dret a utilitzar les instal·lacions esportives municipals (IEM) i han de complir les normes que es determinin per al bon ús i funcionament.
 
Tots els abonats a les IEM tenen dret a formular queixes o reclamacions del servei que se'ls ofereix. Ho han de fer per escrit i ho poden presentar en el registre d'entrada de SAB- URBÀ, que contestarà en el termini que fixa la llei.
 
Tots els abonats a les IEM tenen dret a formular tots els suggeriments que creguin oportuns per millorar el servei.
 
Tots els abonats a les IEM tenen dret a rebre gratuïtament en el seu domicili el butlletí informatiu que sobre les instal·lacions editi el PME (mentre es publiqui).
 
1.3.- DEURES I OBLIGACIONS
 
Satisfer les quotes d'abonat i de tots aquells serveis de què faci ús i requereixin un pagament, segons els preus aprovats per l'Ajuntament.
 
Respectar, cuidar i mantenir netes les instal·lacions i equipaments de les IEM.
 
Complir les normes establertes per al bon ús i funcionament de les instal·lacions i fer que es respectin; es denunciarà si fos necessari a qui així no ho fes.
 
Portar el carnet d'abonat per accedir a les instal·lacions. Aquest carnet és personal i intransferible. Una mala utilització, significa la retirada i l'aplicació de la sanció que correspongui.
  
Reglament determini segons el cas. La reposició d'una nova targeta suposa el pagament de l'import aprovat a la corresponent ordenança fiscal.
 
1.4.- HORARIS
 
El Consell d'Administració de SAB-URBÀ és l'encarregat d'aprovar els horaris que regeixen per a l'ús de les instal·lacions- Aquests poden ser modificats per raons de servei amb caràcter temporal o de forma definitiva i han d'estar a disposició pública.
 
1.5.-PREUS
 
El Consell d'Administració de SAB-URBÀ és l'encarregat d'aprovar els preus dels serveis oferts a les instal·lacions. Alhora, aquest els ha d'elevar al Ple de l'Ajuntament per a l'aprovació definitiva i la inclusió a les ordenances municipals. Han d'estar a exposició pública.
 
1.6.- PAGAMENTS
 
 Els abonats poden sol·licitar modificació del sistema de pagament si la seva quota final és de tipus familiar o recull diferents activitats; així, podent passar de trimestral a bimensual o mensual.
Els pagaments que es realitzin en efectiu, s'han de realitzar entre el 25 i el 30 del mes anterior.
Les baixes s'han de comunicar com a màxim el dia 28 del mes anterior al qual es produeixin, per escrit i tornant la targeta corresponent.
Els rebuts tornats tenen un recàrrec aprovat a l'ordenança corresponent. S'han d'abonar per caixa en el període de l'1 al 5 del mes que correspongui el rebut. Passada aquesta data l'abonat causa baixa i perd els drets de matrícula.
Mentre hi hagi un rebut pendent de pagament, l'abonat no té accés a les instal·lacions.
 
1.7.- SANCIONS
 
Són sancionables totes aquelles accions que signifiquin una agressió a la instal·lació o l'incompliment de les normes establertes per al bon ús de les instal·lacions.
- Les sancions poden ser: lleus, greus i molt greus.
- Les sancions lleus i greus, les resoldrà el gerent del SAB-URBÀ . Les sancions molt greus han de ser resoltes per la Presidència i es donarà compte al Consell d'Administració.
 
Són faltes lleus:
 
- No complir les normes d'ús i funcionament.
- Molestar intencionadament la resta d' usuaris.
- No atendre les indicacions del personal de les IEM.
Les sancions aplicables són:
      Expulsió de la instal·lació per un dia.
Prohibició d'entrada a les IEM per un període no superior a una setmana.
 
Són faltes greus:
- La reiteració en l'incompliment de les normes d'ús de les IEM.
    - Deixar el carnet d'abonat a una altra persona.
- Produir danys als equips i instal·lacions de forma lleu.
- Provocar alteracions d'ordre públic que trenquin l'harmonia i
cordialitat entre la resta d'usuaris.
- La reiteració en el compliment de faltes lleus.
 
Les sancions aplicables són:
            Prohibició de l'entrada a les IEM en un termini mínim d'una setmana i un màxim d'un mes.
      Reposar els danys causats mitjançant el pagament de la reparació.
 
Són faltes molt greus:
                                                                                                         
- Cometre actes de furt dintre de la instal·lació.
- Produir danys de consideració en les IEM.
- Agredir intencionadament un altre usuari.
- La reiteració en el compliment de faltes greus.
Les sancions aplicables són:
 Prohibició de l'entrada en un període de 2 a 4 mesos.
 Reposició dels danys mitjançant pagament de la reparació.
 Expulsió com a abonat sense dret a ser admès en un termini mínim d'un any.
 
1.8.-PROCEDIMENTS PER SEGUIR
 
A) COM TRAMITAR LA BAIXA COM ABONATS O USUARIS DE LES INSTAL·LACIONS
 
Quan un abonat desitgi donar-se de baixa de les instal·lacions ha de dirigir-se a les oficines del COMPLEX L'11  abans del dia 28 de cada mes perquè la baixa tingui validesa a partir del mes següent, també per email.
És imprescindible entregar la targeta, en cas que se li hagi donat per problemes amb l'empremta, i signar el full de baixa.
En cas que no s'entregui la targeta, s'ha d'abonar l'import corresponent segons l'ordenança fiscal.
 
La baixa no pot realitzar-se telefònicament, però sí pot acudir una altra persona autoritzada en el seu nom aportant una justificació per escrit. 
No es considera baixa denegar el pagament dels rebuts a través de l'entitat bancària.
 
Si l'entitat bancària retorna el rebut, aquest no s'anul·la i és reclamat per l'organisme de recaptació corresponent. En aquests casos s'han d'abonar els imports del rebut tornat més les despeses que ha ocasionat.
Es recomana trametre les baixes a les oficines, ja que si estan ben cursades no és necessari avisar l'entitat financera, la qual no anul·la el rebut, simplement el torna, cosa que genera més despeses. Fer tots els tràmits amb el personal d'atenció al client resulta més fàcil.
 
No es permet la inscripció d'una persona que tingui quotes pendents de liquidar.
 
 
B) BAIXES TEMPORALS
 
Es consideren baixes temporals justificades aquells períodes superiors a tres mesos en els quals els abonats no poden assistir a les instal·lacions per qualsevol dels motius següents, i en els quals estaran exents d'abonar la quota d'abonat:
 
- Per motius de malaltia, lesió o operació, els quals estiguin degudament justificats mitjançant informe mèdic on s'especifiqui clarament que segons el diagnòstic no es poden realitzar activitats físiques i el temps que ha d'estar de baixa.
 
-       Per motius d'embaràs amb justificant mèdic.
 
-       Per motius laborals quan sigui per trasllat fora de la comarca i obligui l'interessat a pernoctar fora del domicili. Cal justificant de l'empresa.
 
Poden sol·licitar-se baixes temporals sense justificació per a períodes superiors a 3 mesos mínims abonant quota de manteniment mensual.
Es podran aplicar quotes de manteniment individuals, per parelles i familiars segons s'estableix a l'ordenança fiscal.
 
En cas que l'abonat es vulgui incorporar i no hagin passat els tres mesos mínims corresponents a la baixa temporal, haurà de liquidar les quotes de manteniment de cada mes que resti fins als tres mesos de la baixa.
 
En els dos casos la baixa ha de sol·licitar-se abans del dia 28 de cada mes perquè tingui validesa a partir del mes següent i s'han de fer càrrec de l'assegurança anual.
 
C) DEVOLUCIÓ DE REBUTS
 
Si es produeixen devolucions de rebuts, independentment del motiu de la devolució, les targetes deixen de donar accés a les instal·lacions a causa que el sistema informàtic refusa l' accés automàticament.
 
En aquests casos es notifica la devolució per telèfon o per escrit amb la major brevetat possible i les persones interessades han de dirigir-se a les nostres oficines per abonar l' import del rebut així com les despeses de la devolució.
 
Recordem que per accedir a les instal·lacions s'ha d'estar al corrent dels pagament de les quotes.
 
D) ACTIVITATS
 
Per a les activitats incloses a la quota d'abonat, no cal apuntar-s'hi; es pot variar d'activitat sempre que es vulgui i realitzar el nombre de classes que es desitgi.       L' únic que s'exigeix per a aquestes activitats és puntualitat per no trencar el ritme.
 
Adults (es consideren adults a partir de l'any en què facin els 15 anys en endavant): Les activitats dirigides gratuïtes que inicialment s'inclouen a la quota són l'aeròbic, la gimnàstica de manteniment, el ioga i la gimnàstica aquàtica, encara que aquestes es poden variar o ampliar.
 
Menors (es consideren menors des de l'any en què facin els 4 anys fins a l'any en què facin els 14). Els menors disposen d'activitats dirigides tant a l'hivern com a l'estiu, però aquestes formen part dels programes d'iniciació esportiva i per tant, s'han d'abonar a part. D'altra banda, els menors no poden entrar a la sala de musculació ni a la zona d'spa.
 
E) REVISIÓ MÈDICA
 
Els abonats a totes les instal·lacions (s'exclouen els de piscina tant abonats com els d'abonament d'hivern, i les inscripcions fetes en períodes de promoció) tenen dret a una revisió mèdica que, s'ha de realitzar en un centre especialitzat, la qual han de concertar en recepció en el moment de formalitzar la inscripció. Si en el termini d' un mes a partir de la data d'alta no s'ha realitzat la revisió mèdica, es perd aquest dret.
 
F) ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS
 
1.- Tots els abonats tenen una assegurança d'accidents gratuïta durant el primer any. (S'exclouen les inscripcions fetes en promoció)
2.- A partir del segon any és obligatori renovar l'assegurança i es carrega directament al compte juntament amb la quota d'abonat del mes que correspongui. L'import és proporcional als dies que quedin fins a finalitzar l'any, és a dir, des de la data de venciment de l'assegurança fins a finals de desembre.
3.- A partir del tercer any, es cobra l'import total de l'assegurança i es carrega sempre a la quota del mes de gener.
Cal recordar que en cas d'accident els abonats han de dirigir-se al personal de les instal·lacions perquè puguin realitzar el comunicat d' accidents corresponent i indica'ls-hi a on s'han de dirigir.                                                                             
La pòlissa cobreix l'assistència en cas d'accidents que s'hagin produït dintre dels recintes de les instal·lacions esportives. La companyia asseguradora és MAPFRE i el número de pòlissa és el 0551680179438.
 
En cas de baixa, no es tornen parts proporcionals de l'assegurança.
 
G) PÈRDUA I TRENCAMENT DE TARGETA
En cas de pèrdua de la targeta d'accés a les instal·lacions o si aquesta es trenca, s'haurà d'abonar l'import corresponent segons ordenança fiscal.

 En cas de robatori, ha de presentar-se la denúncia corresponent perquè no s'hagi d'abonar.

 
 
 Versió per a imprimirImprimir