Imatge de capçalera ESPORTSSAB

REGLAMENTS I NORMATIVES

Reglaments i normatives imposades que calen respectar

Reglaments

 • 1.1- CONDICIONS GENERALS

   

  Amb caràcter general, tots els abonats a les instal·lacions esportives es regeixen per les normes de règim intern de les Instal·lacions Esportives Municipals.

  Els preus són regulats per les tarifes per a la utilització dels equipaments i dels serveis esportius municipals,  aprovades inicilment pel Consell d'Administració de SAB-URBÀ, SL i després definitivament pel Ple de la Corporació  El seu període de vigència es manté fins que es modifiquin o deroguin expressament.

   

  1.2.- DRETS DELS ABONATS

   
  1. Tots els abonats tenen dret a utilitzar les instal·lacions esportives municipals (IEM) i han de complir les normes que es determinin per al bon ús i funcionament.
  2. Tots els abonats a les IEM tenen dret a formular queixes o reclamacions del servei que se'ls ofereix. Ho han de fer per escrit i ho poden presentar en el registre d'entrada de SAB- URBÀ, que contestarà en el termini que fixa la llei.
  3. Tots els abonats a les IEM tenen dret a formular tots els suggeriments que creguin oportuns per millorar el servei.
  4. Tots els abonats a les IEM tenen dret a rebre gratuïtament en el seu domicili el butlletí informatiu que sobre les instal·lacions editi el PME (mentre es publiqui).
   
   
  1.3.- DEURES I OBLIGACIONS
   
  1. Satisfer les quotes d'abonat i de tots aquells serveis de què faci ús i requereixin un pagament, segons els preus aprovats per l'Ajuntament.
  2. Respectar, cuidar i mantenir netes les instal·lacions i equipaments de les IEM.
  3. Complir les normes establertes per al bon ús i funcionament de les instal·lacions i fer que es respectin; es denunciarà si fos necessari a qui així no ho fes.
  4. Portar el carnet d'abonat per accedir a les instal·lacions. Aquest carnet és personal i intransferible. Una mala utilització, significa la retirada i l'aplicació de la sanció que correspongui.
  5. Reglament determini segons el cas. La reposició d'una nova targeta suposa el pagament de l'import aprovat a la corresponent ordenança fiscal.

   

  1.4.- HORARIS

   

  El Consell d'Administració de SAB-URBÀ és l'encarregat d'aprovar els horaris que regeixen per a l'ús de les instal·lacions- Aquests poden ser modificats per raons de servei amb caràcter temporal o de forma definitiva i han d'estar a disposició pública.

   

  1.5.-PREUS

   

  El Consell d'Administració de SAB-URBÀ és l'encarregat d'aprovar els preus dels serveis oferts a les instal·lacions. Alhora, aquest els ha d'elevar al Ple de l'Ajuntament per a l'aprovació definitiva i la inclusió a les ordenances municipals. Han d'estar a exposició pública.

   

  1.6.- PAGAMENTS

   

  1. Els abonats poden sol·licitar modificació del sistema de pagament si la seva quota final és de tipus familiar o recull diferents activitats; així, podent passar de trimestral a bimensual o mensual.
  2. Els pagaments que es realitzin en efectiu, s'han de realitzar entre el 25 i el 30 del mes anterior.
  3. Les baixes s'han de comunicar com a màxim el dia 28 del mes anterior al qual es produeixin, per escrit i tornant la targeta corresponent.
  4. Els rebuts tornats tenen un recàrrec aprovat a les tarifes corresponents. S'han d'abonar per caixa en el període de l'1 al 5 del mes que correspongui el rebut. Passada aquesta data l'abonat causa baixa i perd els drets de matrícula.
  5. Mentre hi hagi un rebut pendent de pagament, l'abonat no té accés a les instal·lacions.
   
  1.7.- SANCIONS
   
  Són sancionables totes aquelles accions que signifiquin una agressió a la instal·lació o l'incompliment de les normes establertes per al bon ús de les instal·lacions.
   
  • Les sancions poden ser: lleus, greus i molt greus.
  • Les sancions lleus i greus, les resoldrà el gerent del SAB-URBÀ . Les sancions molt greus han de ser resoltes per la Presidència i es donarà compte al Consell d'Administració.
   
   
  Són faltes lleus:
   
  • No complir les normes d'ús i funcionament.
  • Molestar intencionadament la resta d' usuaris.
  • No atendre les indicacions del personal de les IEM.

   

  Les sancions aplicables són:

   
  • Expulsió de la instal·lació per un dia.
   
  Prohibició d'entrada a les IEM per un període no superior a una setmana.
   
   
  Són faltes greus:
   
  • La reiteració en l'incompliment de les normes d'ús de les IEM.
  • Deixar el carnet d'abonat a una altra persona.
  • Produir danys als equips i instal·lacions de forma lleu.
  • Provocar alteracions d'ordre públic que trenquin l'harmonia i cordialitat entre la resta d'usuaris.
  • La reiteració en el compliment de faltes lleus.
   
  Les sancions aplicables són:
   
  • Prohibició de l'entrada a les IEM en un termini mínim d'una setmana i un màxim d'un mes.
  • Reposar els danys causats mitjançant el pagament de la reparació.
   
  Són faltes molt greus:
                                                                                                      
  • Cometre actes de furt dintre de la instal·lació.
  • Produir danys de consideració en les IEM.
  • Agredir intencionadament un altre usuari.
  • La reiteració en el compliment de faltes greus.
   
  Les sancions aplicables són:
   
  • Prohibició de l'entrada en un període de 2 a 4 mesos.
  • Reposició dels danys mitjançant pagament de la reparació.
  • Expulsió com a abonat sense dret a ser admès en un termini mínim d'un any.
   
   
  1.8.-PROCEDIMENTS PER SEGUIR
   
  A) COM TRAMITAR LA BAIXA COM ABONATS O USUARIS DE LES INSTAL·LACIONS
   
  Quan un abonat desitgi donar-se de baixa de les instal·lacions ha de dirigir-se a les oficines del COMPLEX L'11  abans del dia 28 de cada mes perquè la baixa tingui validesa a partir del mes següent, també per email.
  És imprescindible entregar la targeta, en cas que se li hagi donat per problemes amb l'empremta, i signar el full de baixa.
  En cas que no s'entregui la targeta, s'ha d'abonar l'import corresponent segons l'ordenança fiscal.
   
  La baixa no pot realitzar-se telefònicament, però sí pot acudir una altra persona autoritzada en el seu nom aportant una justificació per escrit. 
  No es considera baixa denegar el pagament dels rebuts a través de l'entitat bancària.
   
  Si l'entitat bancària retorna el rebut, aquest no s'anul·la i és reclamat per l'organisme de recaptació corresponent. En aquests casos s'han d'abonar els imports del rebut tornat més les despeses que ha ocasionat.
  Es recomana trametre les baixes a les oficines, ja que si estan ben cursades no és necessari avisar l'entitat financera, la qual no anul·la el rebut, simplement el torna, cosa que genera més despeses. Fer tots els tràmits amb el personal d'atenció al client resulta més fàcil.
   
  No es permet la inscripció d'una persona que tingui quotes pendents de liquidar.
   
   
  B) BAIXES TEMPORALS
   
   
  Es consideren baixes temporals justificades aquells períodes superiors a tres mesos en els quals els abonats no poden assistir a les instal·lacions per qualsevol dels motius següents, i en els quals estaran exents d'abonar la quota d'abonat:
   
  • Per motius de malaltia, lesió o operació, els quals estiguin degudament justificats mitjançant informe mèdic on s'especifiqui clarament que segons el diagnòstic no es poden realitzar activitats físiques i el temps que ha d'estar de baixa.
  • Per motius d'embaràs amb justificant mèdic.
  • Per motius laborals quan sigui per trasllat fora de la comarca i obligui l'interessat a pernoctar fora del domicili. Cal justificant de l'empresa.
   
  Poden sol·licitar-se baixes temporals sense justificació per a períodes superiors a 3 mesos mínims abonant quota de manteniment mensual.
   
  Es podran aplicar quotes de manteniment individuals, per parelles i familiars segons s'estableix a l'ordenança fiscal.
   
  En cas que l'abonat es vulgui incorporar i no hagin passat els tres mesos mínims corresponents a la baixa temporal, haurà de liquidar les quotes de manteniment de cada mes que resti fins als tres mesos de la baixa.
   
  En els dos casos la baixa ha de sol·licitar-se abans del dia 28 de cada mes perquè tingui validesa a partir del mes següent i s'han de fer càrrec de l'assegurança anual.
   
   
  C) DEVOLUCIÓ DE REBUTS
   
  Si es produeixen devolucions de rebuts, independentment del motiu de la devolució, les targetes deixen de donar accés a les instal·lacions a causa que el sistema informàtic refusa l' accés automàticament.
   
  En aquests casos es notifica la devolució per telèfon o per escrit amb la major brevetat possible i les persones interessades han de dirigir-se a les nostres oficines per abonar l' import del rebut així com les despeses de la devolució.
   
  Recordem que per accedir a les instal·lacions s'ha d'estar al corrent dels pagament de les quotes.
   
   
  D) ACTIVITATS
   
  Per a les activitats incloses a la quota d'abonat, no cal apuntar-s'hi; es pot variar d'activitat sempre que es vulgui i realitzar el nombre de classes que es desitgi.       L' únic que s'exigeix per a aquestes activitats és puntualitat per no trencar el ritme.
   
  Adults (es consideren adults a partir de l'any en què facin els 15 anys en endavant): Les activitats dirigides gratuïtes que inicialment s'inclouen a la quota són l'aeròbic, la gimnàstica de manteniment, el ioga i la gimnàstica aquàtica, encara que aquestes es poden variar o ampliar.
   
  Menors (es consideren menors des de l'any en què facin els 4 anys fins a l'any en què facin els 14). Els menors disposen d'activitats dirigides tant a l'hivern com a l'estiu, però aquestes formen part dels programes d'iniciació esportiva i per tant, s'han d'abonar a part. D'altra banda, els menors no poden entrar a la sala de musculació, ni activitats per a adults,  ni a la zona d'spa.
   
   
  E) REVISIÓ MÈDICA
   
  Els abonats a totes les instal·lacions (s'exclouen els de piscina tant abonats com els d'abonament d'hivern, i les inscripcions fetes en períodes de promoció) tenen dret a una revisió mèdica que, s'ha de realitzar en un centre especialitzat, la qual han de concertar en recepció en el moment de formalitzar la inscripció. Si en el termini d' un mes a partir de la data d'alta no s'ha realitzat la revisió mèdica, es perd aquest dret.
   
   
  F) ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS
   
  1. Tots els abonats tenen una assegurança d'accidents gratuïta durant el primer any. (S'exclouen les inscripcions fetes en promoció)
  2. A partir del segon any és obligatori renovar l'assegurança i es carrega directament al compte juntament amb la quota d'abonat del mes que correspongui. L'import és proporcional als dies que quedin fins a finalitzar l'any, és a dir, des de la data de venciment de l'assegurança fins a finals de desembre.
  3. A partir del tercer any, es cobra l'import total de l'assegurança i es carrega sempre a la quota del mes de gener.
   
  Cal recordar que en cas d'accident els abonats han de dirigir-se al personal de les instal·lacions perquè puguin realitzar el comunicat d' accidents corresponent i indica'ls-hi a on s'han de dirigir.
   
  La pòlissa cobreix l'assistència en cas d'accidents que s'hagin produït dintre dels recintes de les instal·lacions esportives. La companyia asseguradora és MARKEL INSURANCE SE i el número de pòlissa és el 020S00094ACO.
   
  En cas de baixa, no es tornen parts proporcionals de l'assegurança.
   
   
  G) PÈRDUA I TRENCAMENT DE TARGETA
   
  • En cas de pèrdua de la targeta d'accés a les instal·lacions o si aquesta es trenca, s'haurà d'abonar l'import corresponent segons ordenança fiscal.
  • En cas de robatori, ha de presentar-se la denúncia corresponent perquè no s'hagi d'abonar.

Normatives

 • NORMES D'ÚS GENERAL

   

  Gaudiu de les instal·lacions sense fer-les malbé i mantenint-les netes. Ens beneficiarem tots.Dutxeu-vos el temps estrictament necessari sense fer ús abusiu de l'aigua.

  Respecteu les indicacions del personal de les instal·lacions i consulteu-lo en cas de dubte. És al vostre servei.

  Les baixes hauran de presentar-se abans del dia 28 perquè tinguin validesa per al mes següent. Per donar-se de baixa cal tornar la targeta i omplir el full corresponent.Serà obligatori renovar l'assegurança d'accident durant el mes de gener de cada any.L'import es carregarà en aquesta mensualitat. El fet de no pagar dues quotes comportarà la baixa i farà perdre els drets de matrícula.

   

  Drets de l'usuari: Tots els abonats tenen dret a utilitzar les IEM seguint les normes d'aquest reglament.

  Qualsevol queixa o reclamació del servei, suggeriments, etc, podrà presentar-se per escrit a recepció.

  Normes d'accés a les instal·lacions Cal portar sempre el targeta d'abonat per accedir a la instal·lació.Aquesta targeta és personal i intransferible. Un mal ús suposarà la retirada de la targeta i s'aplicarà una sanció al titular, determinada a les normes de règim interior de les IEM.

  Per poder accedir a la instal·lació caldrà estar al corrent del pagament de les quotes.No es permetrà l'entrada de nens menors de 10 anys a la piscina si no van acompanyats per un major de 18 anys.  A partir de l'any que facin els 10 anys ja podran entrar sols.

   

  NORMES D'UTILITZACIÓ DE SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU 11 DE SETEMBRE

   

  NORMES D'ÚS DE LA PISCINA

  Higiene:

  • No és permés fumar, menjar ni entrar begudes dintre del recinte de bany o solàrium
  • No és permesa l'entrada al recinte amb sabates de carrer  sense fer ús de les bosses higièniques per als peus.
  • És obligatori l'ús de casquet de bany
  • És obligatori dutxar-se abans del bany.

   

  Recomanacions:

  • És aconsellable circular per les zones humides amb sabatilles de bany.
  • S'han de respectar els espais destinats a les diferents activitats (bany, cursets, etc).
  • Si es fa servir material cal retornar-ho al seu lloc.
  • S'han de complir les normes i consells donats pels monitors i socorristes.
  • Anar a la piscina acompanyat en cas de patir qualsevol malaltia cardíaca, respiratòria, etc.
  • És aconsellable dutxar-se amb sabó després del bany.
  • No utilitzeu objectes de vidre dintre del recinte.
  • Faciliteu la rotació als elements d'aigua(canons i cascada).L'ús d'aquests elements es podrà restringir en funció de les activitats programades.
  • Els carrers per nedar s'han de utilitzar segons el nivell. S'ha de nedar sempre pel costat dret facilitant la rotació dintre del mateix carrer.

   

  NORMES D'ÚS DE SALA DE FITNESS I CÀRDIO-FITNESS

  • No és permesa la utilització de la sala a menors de 15 anys. A partir de l'any que facin els 15 anys ja tindran accés.
  • Cal portar una tovallola per col·locar-la sobre les màquines i aparells.
  • No és permesa l'entrada amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, fumant o vestit de carrer.
  • S'ha de fer un bon ús de les màquines i pesos. En cas de dubte, adreceu-vos al monitor.
  • Respecteu en tot moment la resta d'usuaris.
  • El monitor de fitness és a la vostra disposició per a la realització de programes i rutines, assessorament, etc.

   

  NORMES D'ÚS DE LA ZONA WELLNESS

   

  La instal·lació disposa d'una zona de wellness amb els següents elements:

  • Zona spa amb hidromassatge, llits d'aigua, bombolles i xorros. Capacitat per a 12 usuaris
  • Sauna seca. Capacitat per a 14 usuaris
  • Bany de Vapor. Capacitat per a 12 usuaris
  • Dutxes bitèrmiques. Capacitat per a 2 usuaris
  • Solàrium

   

  Els elements de la zona spa i les dutxes bitèrmiques estan temporitzats per afavorir la rotació.
  A la zona spa es obligatori portar casquet de bany.


  La zona wellness es un espai de relax i salut. No esta permès correr, cridar o saltar a l'aigua.
  No és permesa la utilització de la zona wellness a menors de 15 anys.

  Al solàrium no està permès jugar a pilota, entrar begudes,menjar i fumar.

  Recomanacions

  -SAUNA:

  El temps d'estada a la sauna o bany de vapor es de aconsellat és de 10-15 minuts. S'han de combinar aquests temps amb altres elements de relax. Si es repeteix la sauna cal descansar entre 10 i 15 minuts. Quan sortiu, dutxeu-vos amb aigua freda començant pels peus. Porteu una tovallola per estirar-vos o seure al banc de la sauna.

  -Higiene:
  Dutxeu-vos amb aigua calenta i sabó i eixugueu-vos bé abans d'utilitzar aquesta zona

  Contraindicacions:

  Hipertensió arterial greu, malalties càrdio-vasculars, varius, embaràs, hipotensió arterial, malalties cardíaques. Després de menjar i de beure begudes alcohòliques.

   

  NORMES D'UTILITZACIÓ DE LES SALES D'ACTIVITATS

  • Utilitzeu les sales amb roba adequada: samarretes i pantalons curts, xandalls, mallots i calçat esportiu.
  • No es pot entrar amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, fumant, amb menjar o begudes.
  • Respecteu els altres usuaris i activitats que s'estiguin desenvolupant i feu un bon ús dels materials que trobeu a les sales.
  • L' accés a les sales es tancarà quan s'estigui realitzant una activitat programada

   

  NORMES D'UTILITZACIÓ DE LES PISTES POLIESPORTIVES

  • Les pistes poliesportives només estaran al servei dels abonats quan no hi hagi cap activitat de cursets, entrenaments o competicions programades.
  • Utilitzeu les pistes amb roba adequada: samarretes i pantalons curts, xandalls, mallots i calçat esportiu.
  • No es pot entrar amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, fumant, amb menjar o begudes.
  • Respecteu els altres usuaris i activitats que s'estiguin desenvolupant i feu un bon ús dels materials que trobeu a les pistes

   

  NORMES D'UTILITZACIÓ DEL SOLÀRIUM (UVA)

  • És obligatori l'ús d'ulleres de protecció ocular adequades, per evitar lesions oculars.
  • És obligatori desmaquillar-se i retirar tots els cosmètics de la pell, abans d'exposar-se als raigs ultraviolats per evitar reaccions indesitjades.
  • És obligatori treure's totes les joies i altres elements ornamentals del cos abans de les sessions.
  • És prohibit utilitzar els raigs ultraviolats a menors de 18 anys i es desaconsella a les dones embarassades.
  • Els perfums i colònies provoquen un augment de la fotosensibilitat, per tant és recomanable no usar aquests productes abans de l'exposició als raigs.
  • No us apliqueu cremes de protecció solars.
  • Els aparells emissors de raigs ultraviolats tenen una llum intensa. No mireu a l'emissor quan l'aparell està en funcionament.
  • No us exposeu als raigs ultraviolats durant els períodes en què prengueu medicaments que augmentin la sensibilitat als raigs ultraviolats, per exemple, antibiòtics, antidepressius, somnífers, locals o generals. En cas de dubte, consulteu al vostre metge.
  • Respecteu un període de 48 hores entre les dues primeres exposicions.
  • No us exposeu al sol i als bancs solars al mateix dia.
  • Seguiu les instruccions i recomanacions respecte de la durada, els intervals d'exposició i les distancies a les làmpades.
  • Les radiacions ultraviolades poden provocar càncer de pell. Consulteu a un metge si us surten taques, erupcions, o èczemes a la pell, i també en casos d'antecedents de patologies cutànies.

   

  NORMES D'UTILITZACIÓ DE LA PISTA D'ATLETISME

  L'accés a aquesta instal·lació ha de ser d'usos comunicat a la recepció del complex esportiu, per tal de portar un control i de presència.

  L'horari de funcionament de la instal·lació és el següent:

  • De dilluns a divendres de 9 a 21 hores.
  • Dissabtes de 9 a 21 hores.
  • Diumenges de 9 a 14 hores.

  La llum només es donarà en les activitats autoritzades pel servei, per la resta es regirà per la llum solar. L'horari de tancament estarà subjecte a la llum solar. L'accés a la pista s'ha de fer per la porta principal.

  La instal·lació no s'obre fins que un usuari autoritzat no en demani la utilització a la recepció del complex esportiu. Per fer ús de la pista s'ha de vestir roba esportiva. Les normes generals d'ús són d'aplicació a aquesta instal·lació. En dies de molta pluja la pista romandrà tancada per raons de conservació i manteniment.

  Els abonats a les instal·lacions poden fer ús del camp de futbol-7 per a partits entre abonats. Només cal demanar-lo a recepció. Aquests partits no es poden fer en horaris de l'escola d'atletisme o en un altre horari amb activitats programades.

   

  NORMES D´ÚTILITZACIÓ DE SERVEIS

  Taquilles: Les taquilles dels vestidors són amb pany cadenat que ha de portar l'usuari. Cal deixar-les lliures un cop finalitzada l'activitat. En cas contrari la taquilla quedarà bloquejada i es sancionarà amb el cobrament de l'import d'un mes de lloguer (sense aquest dret). També hi ha taquilles de lloguer mensual que s'hauran de contractar a l'oficina. Per un millor servei, mantingueu-les netes, poseu les sabates en una bossa i no doneu cops que puguin fer malbé els panys.

   

  NORMES D'ÚS DE LES PISTES DE TENNIS, PÀDEL I FRONTÓ

  Abans d'iniciar un partit serà condició indispensable passar per recepció per tal d'identificar-se amb el carnet de soci i el DNI tots els jugadors participants.L'abonament de les pistes s'efectuarà abans d'iniciar-se el joc. Un cop finalitzat el temps de reserva es podrà continuar sempre que el personal de manteniment ho consideri oportú i que hagi altre reserva d'altre soci inmediatament després.Els usuaris que prolonguin l'horari contractat, abonaran la diferència al finalitzar l'ús.La reserva de les pistes es farà com a màxim amb 24 hores d'antel.lació, i les anul.lacions com a mínim dues hores abans. En cas contrari la reserva no anul.lada s'haurà d'abonar.Utilitzeu les pistes amb roba adequada: samarretes i pantalons curts, i calçat esportiu.No es pot entrar amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu, fumant, amb menjar o begudes.

   

  HORARI DE LES INSTAL·LACIONS

  Complex esportiu L'11: de 7 a 23.30 h de dilluns a divendres- de 8 a 22 h els dissabtes.- de 8 a 14 h els diumenges i festius.

  Can Salvi: Estiu: de 8.30h  a 23 :30 h de dilluns a divendres de 8  a 21 h dissabtes, diumenges i festius.Piscina: de 11 a 20 h. Hivern: de dilluns a divendres de 9.30 a 23h,dissabtes de 08 a 21 hores, i diumenges i festius de 8 h 15 hores

  Els serveis finalitzaran 1/2 hora abans de tancar les instal.lacions.

  Dies que les instal·lacions estan tancades: 1 i 6 de gener, 1 de maig i 25 de desembre. Els dies 23 de juny, 24 i 31 de desembre l'horari de tancament s'avança a les 20,00 h.

  Del 1 al 15 d'agost la piscina del complex i la zona de spa, farà una parada tècnica que podrà afectar aquests serveis.

   

  Sab-urbà es reserva el dret de modificació dels horaris i activitats per causes del servei.

 • SEGURETAT I SALUT CORPORAL

  · Serà obligatori fer servir banyador per l'activitat aquàtica i no qualsevol altre tipus de roba que pugui tenir una altra utilitat (pantalons d'esports, malles, samarretes, roba de carrer, roba interior...).

  · Evitar realitzar accions que possin en risc la seva seguritat i la de la resta d'usuaris.

  · Procurar no banyar-se amb ferides obertes o sense cicatritzar.

  · No banyar-se si pateix afeccions a la vista, oíde o a la pell, sense haver consultat previament al metge.

  · És preferible no fer ús de la instal.lació, si és portador d'alguna infecció que es pugui contagiar.

  · Fer ús correcte de la instal.lació, del mobiliari, així com tambié dels diversos espais i materials.

  · Està prohibit l´ús d'objetes de cristal dintre del recinte.

  · No és permés l'entrada al recinte de material com pilotes, inflables, ulleres de vidre i altres objetes que comportin un risc.

  - No és permés l'entrada a la piscina a menors de 10 anys si no van acompanyats per un adult major de 18 anys en horari de bany lliure. A partir de l'any que facin els 10 podran entrar sols.

  CONSERVACIÓ HIGIÈNICA I SANITÀRIA

  · Está prohibit entrar a la platja de la piscina amb roba o sabates de carrer, es faci ús o no de la instal.lació, excepte el personal de manteniment.

  · Disfrutar de la instal.lació fent un bon ús i mantenint-la neta.

  · No es permès fumar, menjar, ni l'entrada de begudes dintre del recinte de la piscina.

  · Tant a la piscina como al seu entorn i vestidors, s'han de respectar les zones asenyalades per peus humits, fent ús de les corresponents xancles, o sabatilles de bany.

  · És important, como a medida de seguretat, evitar circular descalç a les diferents zones.

  · És obligatori l'ús de casquet de bany  a la piscina coberta.

  · Fer un bon ús de les dutxes, anbans i després de l'activitat aquàtica, sense abusar excesivament de la mateixa.

  RESPECTAR

  · Els rótuls informatius distribuits pels diferents espais del recinte.

  · Les indicacions del personal de la instal.lació i consultar en cas de dubte.

  SUGGERÈNCIES

  · Seguritat i salut corporal:

  - Procurar no banyarse amb efectes personals

  - braçalets, collarets, anells,  rellotges, altres...

  - En tota la instal.lació i sobretot a les platges, procurar no desplaçar-se ràpidament.

  - És aconsellable dutxar-se amb sabó després del bany.

  - És important cumplir les normes i consells donats pels monitors i socorristes.

  NOTA INFORMATIVA

  l'empresa municipal SAB-URBÀ  no es fa responsable dels objetes depositats a les guixetes o fora d'aquestes.

  Tot usuari té dret a exigir l'aplicació de les normes dirigint-se als traballadors responsables de les IEM. Si ho considera necessàri pot demanar els fulls de reclamacions o suggerèncias, que es troven a la seva disposició.

   

  NORMATIVA D´ÚS I FUNCIONAMENT DE LA PISCINA PER A ABONATS

  CIRCULACIÓ PELS CARRILS

  - En tot moment es procurarà circular por la seva dereta, fent el possible per compartir el carril amb altres usuaris.

  EL MATERIAL

  - D'ús pels abonats, amb referèncias sobre como fer-ho servir. (veure el recó de l' abonat).
  - Deixar el material al seu lloc desprès d'utilitzar-lo.

  SEGURETAT I SALUT

  - Durant el període de temps que la instal.lació sigui oberta al públic, els técnics en salvament aquàtic i primers auxilis (SOS), tenen la missió de vetlllar per la seguretat dels banyistes i de la correcta utilització del equipament. En tots els casos es tindran que respectar les seves indicacions.

  - Qualsevol tipus de problema, malestar físic o no, per poc que sembli, és important fer-ho saber al socorrista (SOS).

  - És important anar acompanyat en cas de patir qualsevol malaltia cardiaca-respiratòria, etc.

  - No és permés l'entrada a la piscina a menors de 10 anys si no van acompanyats per un adult  major de 18 anys en horari de bany lliure.

  - És important fer-se una revisió médica prèvia, valorant l'aptitut física de la persona per a la pràctica de qualsevol exercici aquàtic.

  - L'aformament de la piscina permet l'assistència d'un màxim de persones. Quan l'aforament sobrepassi el permès, no es podrà entrar a la instal.lació de la piscina, fins que no hi hagi una disminució de la assistència.


  CONVIVÈNCIA I ACTITUT

  - Està prohibit còrrer, empenyar, ofegar, i qualsevol altre acció que pugui representar perill pel propi individu o per qualsevol altre banyista.

  - Els usuaris només poden accedir a les zones que siguin destinades i tenen que utilitzar els accessos especifics.

  SUGGERIMENTS

  - Per adquirir uns hàbits de treball adecuats durant la pràctica d'una activitat, es necessari que es dirigeixin al racó de l'abonat, on s'especifica la seqüència de treball a seguir.

  Per un millor ús de la instal.lació els fem saber els dia i les hores, en les quals el volúmen d'abonats és més reduït, informació que estarà exposada al racó del abonat.

  1. És obligatori l’ús d’ulleres de protecció ocular adequades, per evitar lesions oculars.
  2. És obligatori desmaquillar-se i retirar tots els cosmètics de la pell, abans d’exposar-seals raigs ultraviolats per evitar reaccions indesitjades.
  3. És obligatori treure’s totes les joies i altres elements ornamentals del cos abans de les sessions.
  4. És prohibit utilitzar els raigs ultraviolats a menors de 18 anys i es desaconsella a les dones embarassades.
  5. Els perfums i colònies provoquen un augment de la fotosensibilitat, per tant és recomanable no usar aquests productes abans de l’exposició als raigs.
  6. No us apliqueu cremes de protecció solars.
  7. Els aparells emissors de raigs ultraviolats tenen una llum intensa. No mireu a l’emissor quan l’aparell está en funcionament.
  8. No us exposeu als raigs ultraviolats durant els períodes en què prengueu medicaments que augmentin la sensibilitat als raigs ultraviolats, per exemple, antibiòtics, antidepressius, somnífers, locals o generals. En cas de dubte, consulteu al vostre metge.
  9. Respecteu un periode de 48 hores entre les dues primeres exposicions.
  10. No us exposeu al sol i als bancs solars al mateix dia.
  11. Seguiu les instruccions i recomanacions respecte de la durada, els intervals d’exposició i les distancies a les làmpades.
  12. Les radiacions ultravioletes poden provocar cáncer de pell. Consulteu a un metge si us surten taques, erupcions, o èczemes a la pell, i també en casos d’antecedents de patologies cutànies.

   

  RADIACIONS UV ESPECIALMENT PERILLOSES EN USUARIS DE PELL MOLT BLANCA I EN PERSONES QUE ES CREMIN SENSE BRONZEJAR-SE, AMB INSOLACIÓ, AMB PRECEDENTS DE CÁNCER DE PELL O PREDISPOSICIÓ DE TENIR-NE, O BÉ AMB ANTECEDENTS FAMILIARS VERS AQUESTES MALALTIES.

  LES RADIACIONS ULTRAVIOLADES PODEN AFECTAR LA PELL I ELS ULLS. LES EXPOSICIONS INTENSES I REPETIDES PODEN PROVOCAR ENVELLIMENT PREMATUR DE LA PELL I AUGMENT DEL RISC DE DESENVOLUPAR CÀNCER DE PELL.DANYS CAUSATS A LA PELL IRREVERSIBLES.

  RAIGS ULTRAVIOLATS : PROHIBIDA L’EXPOSICIÓ ALS MENORS DE 18 ANYS I DESACONSELLABLES A DONES EMBARASSADES.

  PRENDRE PRECAUCIONS NECESSÀRIES EN PERÍODES DE TRACTAMENT AMB CERTS MEDICAMENTS (ANTIBIÒTICS, SOMNÍFERS, ANTIDEPRESSIUS I ANTISÈPTICS LOCALS O GENERALS) I COSMÈTICS, PERQUE AUGMENTEN LA SENSIBILITAT A LES RADIACIONS.  TIPUS DE PELL

  Tipus de pell - Banc solar 

  Aquesta classificació està donada en base a fototips cutànis proporcionada pel dermatòlog T. Fitzpatrick que indica el següent:

  1. Fototip I Individus que presenten intenses cremades solars, pràcticament no es pigmenten mai i es descamen de forma ostensible. Persones de pell molt clara, ulls blaus, amb pugues a la pell. Necessiten ultra protecció.

  2. Fototip II. Individus que es cremen fàcil i intensament, pigmenten lleugerament i descamen de forma notoria. Persones de pell clara, cabell ros, o pèl-roja, ulls blaus i pugues. Requereixen d'ultra a màxima protecció.

  3. Fototip III. Individus que es cremen moderadament i es pigmenten. Persones de pell blanca. Requereixen de màxima protecció a extra.

  4. Fototip IV . Individus que es cremen moderada o mínimament, es pigmenten amb prou facilitat i de forma inmediata al possar-se al sol. Persones de pell blanca o lleugerament amarronada, cabell i ulls foscos, pell morena o amarronada. Requereixen d'extra protecció a moderada.

  5. Fototip V. Individus que es cremen poques vegades i es pigmenten amb facilitat i intensitat, sempre presenten reacció de pigmentació inmediata. Persones de pell amarronada. Requereixen d'una moderada protecció a mínima.

  6. Fototip VI. Individus que no es cremen mai i es pigmenten intensament, sempre presenten reacció inmediata. Personas de piel negra. Requereixen de mínima protecció o cap.  FOTOTIP I TEMPS D'EXPOSICIÓ

  FOTOIP i Temps d'esposició

   

  Riscos d'exposició segons l'index de radiació ultravioleta.

  Index de raig UVA

  Temps màxim d'exposició recomanat segons l'index de radiació ultravioleta.


Condicions

 • CONTRACTACIÓ: A partir del mes de maig a les oficines del COMPLEX L'11 C/Bonaventura Pedemonte, s/n S.A.B.

  DOCUMENTACIÓ: DNI, Núm. de la Seguretat social, Llibre de família en cas de ser més de 4 membres de la unitat familiar, i l'import de l'abonament en efectiu o targeta de crédit/dèbit.

  CONDICIONS: els menors que facin els 4 anys durant aquest any, s'han de treure l'abonament de menor o bé incloure'ls als abonaments familiars. Els que facin els 15 anys durant aquest any, es consideran abonats adults. Els adults que facin els 65 anys durant aquest any, abonaran el preu de menor. Els abonaments familiars seran per a unitats familiars que convisquin al mateix domicili, a més a més a partir de quatre membres serà obligatori portar el llibre de família.En quant als periodes dels abonaments, en cap cas es faran parts proporcionals, és a dir, els abonaments mensuals corresponen al mes de juny, juliol o agost.

  Els menors de 10 anys hauran d'anar a la piscina acompanyats d'una persona adulta (major de 18 anys). A partir dels 10 anys poden anar sols sota la responsabilitat del pare/mare o tutor.

 • Per fer les reserves de les pistes de tennis, padel i frontó pots trucar a Can Salvi al 93 653 00 51 (en horari de la instal·lació)  o bé per la web https://esports.sabarca.cat, reserves i inscripcions d'activitats,  a partir de les 8.00h del matí tots els dies per a abonats, i a partir de les 10.00h per la resta (les reserves es poden fer pel matiex dia i pel dia següent).

  També les podeu reservar directament a la mateixa instal.lació. (C/ Gaspar de Preses, s/n Sant Andreu de la Barca). Per les reserves inmediates que es facin a la mateixa intal·lació, han de ser tots els participants. L'import dels lloguer s'abonarà directament a Can Salvi o bé per la pàgina web al fer les reserves online . Les anul.lacions es faran com a molt amb dues hores d'antelació, en el cas de no avisar l'import de la pista s'haurà d'abonar igualment.

  Per fer la reserva de la pista del poliesportiu podeu trucar al 93 653 44 08 Ext. 800 o directament a la mateixa instal.lació (C/ Bonaventura Pedemonte, s/n Sant Andreu de la Barca). La reserva es farà com a molt 3 dies abans del lloguer i l'anulació si cal, 2 hores abans.

  Per fer la reserva del Camp de futbol de gespa artificial truqueu al 93 6530051 Ext. 900 o bé presencialment a Can Salvi.