PROGRAMES DE SUBVENCIONS

Convocatòries dels programes de subvencions

Llistat de convocatòries

 • Des del 7 de maig fins el 3 de juny de 2021 les entitats podem presentar les sol·licituds per accedir a les subvencions en l'àmbit d'esports

  Data de publicació al BOPB: 6 de maig de 2021

   

  EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA

  Extracte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 20 d’abril de 2021 pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a iniciatives per a activitats esportives per a l’any 2021

  “De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b) y 20.8.a de La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complert del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.go.es/bdnstrans/index)

  Primer. Beneficiaris

  Poden ser beneficiaris de les subvencions:

  Entitats constituïdes per a la realització d’activitats esportives federades de reconeguda projecció local amb seu social i que actuïn en el terme de Sant Andreu de la Barca.

  Segon. Objecte

  Les subvencions estan destinades a fomentar i promoure activitats esportives i activitats físiques dintre de l’àmbit d’esport federat i esport escolar en la situació d’excepcionalitat per la pandèmia per la COVID19, que tinguin per finalitat:

  • Garantir la pràctica d’activitat física i esportiva en temps de pandèmia.
  • Promoure l’associacionisme i voluntariat en l’esport.
  • Fomentar valors socials, de civisme i convivència.
  • Altres finalitats que es determinin a la convocatòria.

   

  Tercer. Bases Reguladores

  Les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a iniciatives per a activitats esportives per a l’any 2018 es van aprovar pel Ple de l’Ajuntament en data 25 de gener de 2018.

  El Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió ordinària, duta a terme el dia 25 de febrer de 2021, va aprovar la modificació del Annex VI (ESPORTS) de les Bases específiques reguladores de les subvencions, destinades a activitats, projectes i serveis en els àmbits de Cultura, Participació Ciutadana, Serveis Socials, Cooperació, Ensenyament, Esports, Joventut i Polítiques d’Igualtat, i van ser exposades al públic en el BOPB 9/03/2021.

  Quart. Quantia

  Els crèdits pressupostaris als que s’imputa la subvenció són els següents 75-341-480.

  La quantia total màxima de les subvencions convocades és 120.000,00 €.

  Distribució de les quanties per programes:

   

  programes

  Partida pressupostària

  Import màxim

  Esportistes(fitxes)

  75-341-480

  57.000,00 €

  Contractació (tècnics)

  75-341-480

  50.000,00 €

  gestoria

  75-341-480

  10.000,00 €

  Competició nacional

  75-341-480

  3.000,00 €

   

  Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

  Les sol·licituds es presentaran per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOPB.

  Sisè. Altres dades.

  La resta d’informació relativa a aquesta convocatòria s’estableix a les Bases específiques reguladores de les subvencions destinades a iniciatives per a activitats esportives per a l’any 2021.

   

  L’Alcalde

  Enric Llorca i Ibáñez