PROGRAMES DE SUBVENCIONS

Convocatòries dels programes de subvencions

Llistat de convocatòries

 • La Junta de Govern Local de l'Ajuntamanet de Sant Andreu de la Barca, de data 22 de juny de 2021, acorda entre altres, la concessió de subvencions per a iniciatives esportives de 2021.

  Distribució de les quanties per programes:

   

  programes

  Partida pressupostària

  Import màxim

  Esportistes(fitxes)

  75-341-480

  57.000,00 €

  Contractació (tècnics)

  75-341-480

  50.000,00 €

  gestoria

  75-341-480

  10.000,00 €

  Competició nacional

  75-341-480

  3.000,00 €

   

   

  Concedir una subvenció per a activitats esportives, corresponents a l’any 2021, a les entitats que s’indiquen a continuació:

   

  EXPEDIENT: X2021009325 CLUB PETANCA SANT ANDREU DE LA BARCA

   

  Club Petanca  Sant Andreu de la Barca

   

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  501,26 €

   

   

   

   

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  501,26 €

   

  REF. EXPEDIENT: X2021009907 CLUB HOCKEY SANT ANDREU DE LA BARCA

   

  Club Hockey Sant Andreu de la Barca

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  4.726,11 €

  2.181,56 €

  500,00 €

  508,47 €

   

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

   

   

   

  7.916,15 €

   

   

   

   

  EXPEDIENT: X2021010128 CLUB FUTBOL SALA SANT ANDREU DE LA BARCA

   

  Club Futbol Sala Sant Andreu de la Barca

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  7.125,00 €

  10.503,17 €

  1.000,00 €

   18.628,17 €

   

  EXPEDIENT: X2021010704 ASSOCIACIÓ DE PATINATGE SANT ANDREU DE LA BARCA

   

  Associació Patinatge Sant Andreu de la Barca

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  2.971,73 €

  2.410,27 €

  500,00 €

   

   

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  5.882,00 €

   

  REF. EXPEDIENT: X2021010722 CLUB BASQUETBOL SANT ANDREU:

   

  Club Basquetbol Sant Andreu

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  7.841,08 €

  9.271,64 €

  1.000,00 €

   

   

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  18.112,72 €

   

  REF. EXPEDIENT: X2021010787 SABARCA GIMNÀSTIC CLUB:

   

  Sabarca Gimnàstic Club

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  6.337,31 €

  10.397,61 €

  1.000,00 €

   

   

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

   

   

  17.734,92 €

   

   

  EXPEDIENT: X2021010833 CLUB ATLETISME  SANT ANDREU DE LA BARCA:

   

  Club Atletisme Sant Andreu de la Barca

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  4.117,46 €

  2.533,43 €

  1.000,00 €

  203,39 €

   

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  7.854,28 €

   

  EXPEDIENT: X2021010847 CLUB FUTBOL SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUPACIÓ:

   

  Club Futbol Sant Andreu de la Barca Agrupació

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  7.876,88 €

  4.468,68 €

  1.000,00 €

  13.345,56 € 

   

  REF. EXPEDIENT: X2021010903 CLUB TIR AMB ARC SANT ANDREU DE LA BARCA:

   

  Club Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca

   

  LLICÈNCIES

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  4.153,27 €

  500,00 €

  762,71 €

  5.415,98 €

   

  REF. EXPEDIENT: X2021010939 MOTOCLUB SANT ANDREU DE LA BARCA:

   

  Moto Club Sant Andreu de la Barca

   

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  3.329,77 €

   

  500,00 €

  1.220,34 €

   

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  5.050,11 €

   

  EXPEDIENT: X2021011008 CLUB HANDBOL SANT ANDREU DE LA BARCA:

   

  Club Handbol Sant Andreu de la       

  Barca

   

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  1.897,61 €

  3.026,04 €

  500,00 €

   

   

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  5.423,65 €

   

  REF. EXPEDIENT: X2021011039 CENTRE EXCURSIONISTA PI TALLAT:

   

  Centre Excursionista Pi Tallat

   

   

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  3.329,77 €

   

   

   

   

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  3.329,77 €

   

  EXPEDIENT: X2021011106 CLUB TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA:

   

  Club Tennis Sant Andreu de la

  Barca

   

  LLICÈNCIES

  CONTRACTACIÓ DE TÈCNICS

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  2.291,46 €

  5.207,60 €

  1.000,00 €

  152,54 €

   

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  8.651,60 €

   

  EXPEDIENT: X2021011282 CLUB DARDS SANT ANDREU DE LA BARCA

   

    Club Dards Sant Andreu de la

  Barca

   

  LLICÈNCIES

  SERVEIS PROFESSIONALS

  COMPETICIÓ NACIONAL

  SUMES TOTALS PER PROGRAMES

  501,26 €

   

  152,54 €

  653,80 €

   

   

  SEGON: Disposar i reconèixer la despesa en concepte de subvenció a favor de les entitats esportives que s’indiquen a continuació, per a les activitats esportives corresponents a l’any 2021, amb càrrec de la partida núm. 75-34100-480 del PUM:

  TERCER: Anul·lar l’autorització parcialment per import de 1.500,03€, a causa de l’adjudicació de la subvenció indicada al punt primer de la partida núm. 75-341-480 -TRANSFERÈNCIES ENTITATS ESPORTIVES FEDERADES.

  QUART: Aprovar els convenis reguladors de les subvencions concedides, el text del qual es el següent:

   

  CONVENI REGULADOR DE LES SUBVENCIONS PER

  INICIATIVES I ACTIVITATS ESPORTIVES DE L’ANY 2021

   

  REUNITS

   

  L’Il·lm Sr. Manel Enric Llorca Ibáñez, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb CIF P0819500J i domicili a Plaça de l’Ajuntament, 1 de Sant Andreu de la Barca, en execució de les atribucions que li confereix l’article 21.1.b) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit per la  Sra. Begoña Gil Hernández, Secretària accidental de l’Ajuntament, en l’exercici de la funció fedatària pública que li atribueix l’article 92. Bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, per a que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i en execució de l’acord de la Junta de Govern Local a data ** de juny de 2021.

   

  I de l'altra, el senyor, **** amb el DNI xxxxxxxx, president del  CLUB *** SANT ANDREU DE LA BARCA de Sant Andreu de la Barca, amb NIF núm. G*****.

   

  Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat legal per obligar-se a complir el que sigui procedent i, d’una manera especial, per formalitzar aquest document administratiu i, voluntàriament.

  MANIFESTEN

   

  Que la Junta de Govern Local de data de *******, va aprovar concedir una subvenció a l’entitat CLUB ****** SANT ANDREU DE LA BARCA amb un import de ****** (**** €), amb l’objectiu de promocionar l’esport al municipi de Sant Andreu de la Barca durant l’any 2021, i va aprovar un conveni regulador de la subvenció concedida.

   

  Per aquest motiu decideixen materialitzar aquest conveni de col·laboració amb les següents:

  CLÀUSULES

   

  PRIMERA: L’entitat CLUB ******** SANT ANDREU DE LA BARCA es fa càrrec de promocionar i difondre l’esport de ********* al municipi de Sant Andreu de la Barca.

   

  SEGONA: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca farà efectiu per a l’exercici 2021, la quantitat de ***€ per aquests conceptes:

   

  programes

  Import

  Esportistes(fitxes)

  Contractació (tècnics)

  gestoria

  Competició nacional

   

  L’import d’aquest conveni es farà en un sol pagament, a la signatura d’aquest conveni.

   

  Aquesta subvenció serà per sufragar les despeses de l'activitat que, amb caràcter ordinari, desenvolupa l’entitat CLUB ********* a aquesta clàusula.

   

  En el termini màxim de tres mesos, del pagament realitzat  d’aquest conveni, i com a màxim a 31 de desembre de 2021, l’entitat ha d’aportar al Departament d’Intervenció els documents originals justificatius de les despeses realitzades o bé reintegrar les quantitats no invertides.

  La justificació de la subvenció s’haurà d’efectuar d’acord amb el que disposen els articles 11.1 i 11.2 de les bases específiques reguladores d’aquestes subvencions.                                   

  TERCERA: L’entitat CLUB ********* SANT ANDREU DE LA BARCA farà constar en qualsevol propaganda i/o programa que realitzi, la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb el seu logotip corresponent.

   

  L’entitat CLUB ******** SANT ANDREU DE LA BARCA haurà de facilitar a la Regidoria d’Esports de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca qualsevol modificació en els seus estatuts, així com els noms de les persones que composen els òrgans directius, adreça o altres dades significatives de l’entitat durant l’any en curs.  

   

  QUARTA: L’entitat CLUB ********* SANT ANDREU DE LA BARCA ha presentat a principis de l’any el projecte d'actuació, en el que assenyala els objectius a assolir, les activitats a realitzar, la seva organització global així com el pressupost acurat d'ingressos i despeses, entre d'altres punts, i una memòria de final de temporada fent constar la valoració dels objectius de l'activitat realitzada i el balanç econòmic de la gestió, així com un exemplar de les diverses publicacions o propagandes realitzades.

   

  CINQUENA: Es constitueix una comissió de seguiment que  vetllarà pel compliment d'aquest conveni, proposar nous pactes, i deliberar i decidir quan es presentin discrepàncies.

   

  Aquesta comissió estarà integrada pel gerent de l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL, l’interventor municipal, i el president de l’entitat CLUB *********SANT ANDREU DE LA BARCA.

   

  La comissió es reunirà quan alguna de les dues parts vulgui tractar algun punt referent aquest acord o altres, fent la convocatòria amb la suficient antelació.

   

  SISENA: L’entitat  adquireix el compromís de participar en aquelles activitats de promoció de l’esport que proposi l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, les quals són producte del consens entre les dues institucions.

   

  SETENA: Aquest conveni té una durada fins el 31 de desembre de 2021. L’Ajuntament té la prerrogativa d’interpretar aquest conveni i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, sense perjudici de l’obligada audiència de l’entitat.

   

  VUITENA: La subvenció atorgada mitjançant aquest conveni, es regirà per les Bases específiques reguladores de les subvencions d’entre d’altres, les d’activitats esportives, aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca el 25 de gener de 2018 i l’annex VI de les esmentades bases (esports) que va ser objecte de modificació i aprovat pel ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb data 25 de febrer de 2021.

   

  Com a prova de conformitat amb el contingut íntegre d’aquest document, ambdues parts el ratifiquen i signen per duplicat.”

   

   

  CINQUÈ: Notificar aquest acord a les entitats beneficiàries de les subvencions perquè les acceptin formalment en el termini màxim de trenta dies hàbils a comptar des de la seva notificació.

   

  SISÈ: Comunicar aquest acord als Departaments d’Intervenció i Tresoreria