Imatge de capçalera ESPORTSSAB

PROGRAMES DE SUBVENCIONS

Convocatòries dels programes de subvencions

Llistat de convocatòries

 •  

  El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció per a projectes CULTURALS, SOCIALS O PER A ACTIVITAT I INICIATIVES ESPORTIVES serà des del dia 12 d’abril fins al 10 de maig de 2024, ambdós inclosos. 

   Qui pot sol·licitar el tràmit?

  Les persones jurídiques que desenvolupin una activitat prevista en la convocatòria de la subvenció, sempre que es reuneixin els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria específica. En cas que la persona sol·licitant actuï per mitjà de representant, s’haurà d’aportar documentació acreditativa de la representació que ostenta, de conformitat amb allò establert per l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

   Com es tramita?

  Aquest tràmit s'haurà de realitzar telemàticament, de conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que parcialment transcrit diu el següent:

  “2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

  a) Les persones jurídiques.

  b) Les entitats sense personalitat jurídica.

  c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils (...)”

  Per poder realitzar aquest tràmit on line:

  Descarregar el formulari normalitzat i específic de la sol·licitud, que és d’ús obligatori i que consta annexat als documents adjunts d’aquest tràmit.
  Emplenar, signar i guardar el formulari al vostre dispositiu.
  Accedir a la seu electrònica municipal per emplenar la instància genèrica on line i adjuntar el formulari descarregat anteriorment, així com la documentació complementària que correspongui.
  Verificar que la informació proporcionada sigui correcta i enviar la instància genèrica on line.
  Per poder presentar aquesta instància genèrica on line, a la web municipal es sol·licita la identificació digital de les persones interessades, que és un tràmit obligatori per poder garantir la seva identificació i protecció de dades.

  Si té dubtes relacionats amb el tràmit, si us plau, posis en contacte amb el departament corresponent.

  Qui resol el tràmit i quin és el termini de resolució?

  La Regidoria delegada que correspongui. El termini màxim de resolució serà de 3 mesos comptadors a partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.