Imatge de capçalera ESPORTSSAB

TRÀMITS

Aquest són els tràmits més freqüents

Donar-se d'alta com a abonat a les instal·lacions esportives municipals

Us heu d'adreçar a les oficines d'Atenció a l'usuari del Complex L'11 situades al carrer Bonaventura Pedemonte, s/n de Sant Andreu de la Barca en horari de dilluns a dijous de 10.30h a 14.00h i de 16.30 a 20.30h, i divendres de 10.30h a 13.30h.

En el cas dels menors d'edat, caldrà que siguin acompanyats per un dels pares/mares o tutors legals.

També us podeu adreçar per correu electrònic a les següents adreces: recepciopoliesportiu@sabarca.cat . Caldrà adjuntar el formulari corresponent. FORMULARI ALTA ABONAT

O bé, si son quotes individuals, també es poden contractar per aquest enllaç VULL DONAR-ME D'ALTA

 

Documentació: Original DNI, targeta sanitària i dades bancàries. Al moment de formalitzar la inscripció s'haurà d'abonar l'import corresponent a la matrícula i la primera mensualitat. 


Pèrdua de targeta d'accés

La targeta d'accés és obligatòria per accedir a les instal.lacions si no funciona l'emprenta.

 

Aquest carnet és personal i instransferible. Un mal ús del mateix, significarà la seva retirada aplicant-se la sanció determinada al reglament. La reposició d'una nova targeta es podrà demanar a la recepció de les instal.lacions amb el corresponent cost.


Canviar les dades bancàries

Els canvis de domiciliació s'han de comunicar a oficines abans del 28 de cada mes per què tinguin validesa al mes següent. Caldrà signar el document SEPA d'autorització per a la domiciliació. Poden enviar un email a esportssab@sabarca.cat amb les dades corresponents.


Què fer si el banc et retorna algun rebut

Si es produeixen devolucions de rebuts, independentment del motiu de la devolució, les targetes i l'empremta deixen de donar accés a les instal·lacions a causa que el sistema informàtic refusa l’ accés automàticament. En aquests casos es notifica la devolució per email amb la major brevetat possible, i poden fer el pagament amb targeta mitjançant enllaç indicat al email, amb transferència bancària o bé abonar-ho a la mateixa instal·lació. Les devolucions tenen un recarrec addicional per les despeses ocasionades i que està determinat a les tarifes corresponents. 

Si passat el mes desprès de la devolució, aquest rebut no s'ha abonat, es donarà de baixa a l'abonat i perderà els drets de matrícula.


Demanar una baixa temporal

Es consideren baixes temporals justificades aquells períodes superiors a tres mesos en els quals els abonats no poden assistir a les instal·lacions per qualsevol dels motius següents (enfermetat, intervenció quirúrgica, lessions, maternitat, o feina sempre que obligui a pernoctar fora de la comarca)  i  els quals estaran exents d'abonar la quota d'abonat. Si que s'han de fer càrrec de l'import de l'assegurança d'accidents anual. Caldrà que acreditin amb justificant mèdic o certificat de l'empressa aquestes situacions.

També es poden demanar baixes temporal sense justificació, per un període mínim de tres mesos, abonant una quota de manteniment que pots ser individual, de parelles o familiars depenent de si la baixa temporal afecta a un a dos o a més membres de la unitat familiar. La primera quota s'abona en un sol pagament i és pels tres primers mesos. Si es vol prorrogar algun mes més, llavors s'abonaria una quota de manteniment mensual.

En cas de voler anul·lar la baixa temporal sense justificació abans dels tres primers mesos, la quota de manteniment no es retornarà, i s'abonarà l'import proporcional de la quota d'abonat del mes corresponent.

La baixa temporal s'ha de sol·licitar-se abans del dia 28 de cada mes perquè tingui validesa a partir del mes següent, es pot fer de forma presencial o comunicar a la següent adreça: recepciopoliesportiu@sabarca.cat, mclopez@sabarca.cat.

 

 


Donar-se de baixa com abonat o d'alguna activitat

Quan un abonat desitgi donar-se de baixa de les instal·lacions ha de dirigir-se a les oficines del Complex l'11 abans del dia 28 de cada mes perquè la baixa tingui validesa a partir del mes següent, també es podrà trametre per email a les següents acreces de correu: recepciopoliesportiu@sabarca.cat, mclopez@sabarca.cat

És imprescindible entregar la targeta corresponent en cas que s li hagi donat per problemes amb l'empremta i signar el full de baixa. En cas que no s'entregui la targeta, s'han d'abonar l'import corresponent per la pèrdua.

La baixa NO pot realtizar-se telefònicament, però sí pot acudir una altra persona autoritzada en el seu nom aportant una justificació per escrit. Adjuntem document d'autorització. 

Es recomana trametre les baixes a les oficines, ja que si estan ben cursades no és necessari avisar l'entitat financera, la qual no anul.la el rebut, simplement el torna, cosa que genera més despeses.

Fer tots els tràmits amb el personal d'atenció al client resulta més fàcil, també us podran assesorar quina és la millor opció.